Uluslararası Tahkim Gündemi

Bankacılık ve Finans’ta Küresel Tahkim: Yüksek Talep Eğiliminin 2027'ye Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor

28 Mayıs 2020 - Bankacılık ve Finans Sektöründe Tahkim Araştırması, bankacılık ve finans piyasasında tahkimin mevcut durumunu derinlemesine analiz eden bir çalışmadır. Makalede söz konusu rapor hakkında bilgi verilmiş Yüksek Talep Eğiliminin 2027'ye Kadar Süreceği tahminine yer verilmiştir.

Yazının devamı için Cole Market Research

ERA Taahhüdü 4.000 İmzayı Geçti

28 Mayıs 2020 - Kadınların uluslararası tahkim mahkemelerinde yetersiz temsili ile mücadele etmek amacıyla 2016 yılında başlatılan Tahkimde Eşit Temsil Taahhüdü’ne (ERA Taahhüdü) imza atan kişilerin sayısı Ocak 2020 itibariyle 4000 kişiyi geçmiştir. Makale ERA’ya bu yolu açan hikâye anlatılmaktadır.

Yazının devamı için Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Tahkim DTÖ’yü kilitlenmekten kurtarıyor

29 Mayıs 2020 - 11 Aralık 2019'dan bu yana Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) temyiz organı faaliyet gösteremez haldedir. Temyiz organın yetersiz sayıda üye bulunması sebebiyle temyiz organı temyiz iddialarını dinleyememektedir. ABD, yeni temyiz organı üyelerinin atanmasını engelleyerek DTÖ'nün temyiz sistemini çalışmasını engellemektedir. Bir takım DTÖ üyeleri, temyiz organı yeniden işlev gösterene dek, geçici bir çözüm olarak alternatif bir tahkim mekanizması oluşturmuştur. Makalede söz konusu mekanizmanın nasıl kurulduğu ve işlediği anlatılmaktadır.

Yazının devamı için Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Londra Ticaret ve Sanayi Odası (lCCI) Uyuşmazlık Çözümü Hizmetini Başlattı: Londra Tahkim ve Arabuluculuk Odası (lCAM)

3 Haziran 2020 – Londra Ticaret ve Sanayi Odası (LCCI), 26 Mayıs 2020'de Londra Tahkim ve Arabuluculuk Odası (LCAM) adıyla yeni bir tahkim merkezi kurarak tahkim alanındaki anlaşmazlık çözümü hizmetlerini genişletmiştir. Makalede LCAM hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmaktadır.

Yazının devamı için Herbert Smith Freehills Arbitration Notes

Hakemler ve Limonlar Pazarı

10 Haziran 2020 – Şu anda popüler bir şekilde kullanılan “soluk, erkek ve bayat” ifadesinden çok önce, önde gelen hakemler genellikle “kulüp”, “kartel” ve hatta “tekel” olarak adlandırılıyordu. Bu referanslar mecazi olarak, hatta şaka olarak kullanılmaktadır. İroni ise şaka ile karışık olarak kullanılan soluk-erkek-bayat lakabı içinde çok önemli gerçekleri barındırmaktadır. Bu makale de ilk önce hakemler pazarı ardından 1970 yılında ABD'li iktisatçı George Akerlof tarafından yazılan ve Nobel ödülü kazandığı makalesinde bahsedilen “Limon pazarı” incelenmiştir.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Tahkim Anlaşması ile İsmen Belirlenen Hakemin Görünür Önyargı Nedeniyle Hakemliğine Son Verilmesi için Yapılan Başvuruyu Reddetmiştir

15 Haziran 2020 – İngiliz Yüksek Mahkemesi kısa süre önce, tahkim anlaşmasında kararlaştırılan hakemin önyargılı olduğu gerekçesiyle hakemliğine son verilmesi için 1996 Tahkim Yasası'nın (“Yasa”) s24 (1) (a) uyarınca yapılan başvuruyu reddetmiştir. Uyuşmazlık, söz konusu hakemin yakın zamana kadar tahkim taraflarından birinin çalışanı olması sebebiyle doğmuştur. Mahkeme, tarafların aralarında yaptıkları anlaşma ile hakemin ismen belirlenmesi sebebiyle, sözleşme serbestisi prensibini uygulayarak ve davanın maddi unsurlarını da dikkate alarak hakemin önyargılı olduğuna ilişkin herhangi bir delil olmadığını yönünde karar vermiştir ve başvuruyu bu sebeple reddetmiştir.

Yazının devamı için Herbert Smith Freehills Arbitration Notes

Uluslararası Tahkimde Yargı Süreci Paranoyasına Karşı Adli Destek

16 Haziran 2020 – Uluslararası tahkim veya herhangi bir uyuşmazlık çözümü prosedürünün en temel yönü yargı sürecidir. Yargı süreci kuralları, tarafları, eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı korumaktadır. Yargı süreci kuralları ile taraflara argümanlarını ileri sürmek için makul fırsatlar verilmesi örnek olmak üzere, mahkemelerin yargı yetkisini uygun bir şekilde kullanmasını sağlar. Son zamanlarda yargı süreci kurallarını uyuşmazlık çözümünü sürüncemede şekilde, zaman bakımından geç başvuru ve itirazlarda bulunmak gibi çeşitli gerilla taktiklerine başvuran tarafların sayısında artış gözlemlenmiştir. Bu durum tahkim yargılaması sonunda verilen kararın iptal edilmesi riskini beraberin getirmektedir.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog

Maliyetlerden Tasarruf Etmek İçin Stratejik Bir Araç, Uluslararası Tahkimde Calderbank Tekliflerinin Kullanımı

16 Haziran 2020 – Covid-19'un yayılmasıyla küresel ekonomi büyük bir darbe aldı. Birçok şirket, kriz sırasında, harcama yapmak yerine paralarını korunmaya odaklanmıştır ve bu durum şirketlerin ihtilaflarla başa çıkma stratejisini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple potansiyel veya bekleyen tahkim davaları olan şirketler, tahkim maliyetlerini azaltmak için stratejiler düşünmek isteyebilecektir. Eğer dostane bir uzlaşmaya varılma ihtimali varsa, tahkim maliyetlerini azaltmanın bir yolu “Calderbank” veya “mühürlü” uzlaşma teklifini (“Calderbank teklifi”) kullanmak olabilir. Calderbank teklifi İngiliz içtihatları ile ortaya çıkmış olup, adını Calderbank v. Calderbank [1975] 3 All ER 333 ünlü İngiliz Temyiz Mahkemesi kararından almaktadır. Bu makale, Calderbank teklifi ve bu teklifin potansiyel ve/veya devam etmekte olan tahkim süreçlerinde kullanılmasının avantajları, pratik ipuçları ile beraber anlatılmıştır.

Yazının devamı için Lexology

Blockchain Tahkim Nedir ve New York Sözleşmesinin Yerini Alabilir mi?

17 Haziran 2020 – Tahkim uyuşmazlıkları çözmekte olup, kararların icrası ile ilgilenmemektedir. Blockchain tahkimi, tahkim kararının mahkemelerce icra edilmesi ihtiyacını ve dolayısıyla günümüzün prosedürlerine ve güvencelerine uyma ihtiyacını ortadan kaldırabilecektir. Makalede Blockchain tahkimi ile sadece akıllı sözleşmelerin (“smart contracts”) değil, akıllı tahkim kararlarının da mümkün olabileceği anlatılmaktadır.

Yazının devamı için Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce

Uluslararası Ticari Tahkimde Çeşitlilik

17 Haziran 2020 - Makale, önyargıların aksine, uluslararası ticari tahkimin Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişimde siyahi hukukçuların merkezi bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Tahkimde, azınlık gruplarının daha az temsil edildiğini açıklanmaktadır. Makalede konu hakkında yazarın 2004 ve 2014 yıllarında yaptığı anket çalışması ve meydana gelen gelişmelerden bahsedilmektedir. Makalede ayrıca AAA’nın tahkim merkezi niteliğinde olan ICCA’nın çeşitlilik ve kapsayıcılığa dayalı 9 Haziran'da yayınladığı politikasına yer verilmektedir.

Yazının devamı için Jurist

Tahkim Taraflarınca Seçilen Hakemlerin Sayısı Eşit Olmalı Mı?

22 Haziran 2020 – Uyuşmazlığın çözümü için tahkime başvurdunuz, sizin ve karşı tarafın iki adet hakem atama hakkı olduğunu düşünün. Ardından, karşı tarafın beş farklı davacında oluştuğunu ve yedi adet hakem atayabileceğini öğrendiğinizi varsayın. Bunu öğrendiğinizde ilk tepkiniz öfkelenmek olabilir, ancak böyle bir eşitsizlik halinde hiçbir mahkemenin tahkimin devam etmesine izin vermeyeceğinden eminsiniz değil mi? Yanlış! Bu yazı tahkim davasında bir tarafa daha fazla hakem atama hakkı tanıyan anlaşmaların eşitliği bozmadığı ve geçerli olduğu yönünde kısa süre önce verilen Soaring Wind Energy, L.L.C. V. Catic Usa Inc. kararını incelemektedir.

Yazının devamı için Law.com

Görevi Kötüye Kullanma Davası Açılan Polisler Tahkim Sayesinde İşlerine
Devam Ediyorlar

24 Haziran 2020 – Makalede ABD’de çoğu yerel kolluk kuvveti örgütleri tarafından kullanılan tahkime dayalı temyiz mekanizmalarının bir hesapverirlik sorunu haline geldiği anlatılmaktadır. Tahkimin görevdeki memurları suiistimale cesaretlendirdiği, kamu gözetimini sınırladığı ve mesleki ahlakı zayıflattığı vurgulanmaktadır.

Haberin devamı için U.S. News

Yatırım Anlaşması Tahkiminde Devletlerin Çevresel Talepleri

1 Mayıs 2020 - Çevresel kaygılar ve kamuoyunda hissedilen varoluşsal tehdit sonucunda yatırım tahkiminde hakem heyetleri şaşırtıcı olmayan şekilde daha fazla çevresel etki konulu davalar ile karşı karşıya kalmaktadır. Makalede yatırım anlaşması mahkemelerinin yatırımcılara yönelik çevresel iddiaları nasıl dikkate aldıkları ve bu konudaki yetkileri tartışılmaktadır.

Yazının devamı için Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Lahey İş ve İnsan Hakları Tahkim Kuralları: İnsan Hakları İhlalleri Mağdurları için Dikkate Değer mi?

5 Mayıs 2020 - Lahey İş ve İnsan Hakları Tahkim Kuralları, insan haklarına ilişkin ihtilaflara yardımcı olmak için yeni ve takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Makalede söz konusu kurallar hakkındaki tartışmalara eleştirel görüşlere yer verilmiştir. Ayrıca kuralların insan hakları ihlallerine yönelik çözüm yollarının karşılaştığı engellerle başa çıkmasının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Kuralların uygulanmasının rızaya bağlı olduğu göz önüne alındığında, şirketlerin neden burada tahkimi neden tercih edeceği gibi soruların cevaplandırılmasının zor olduğuna değinilmektedir.

Makalenin devamı için Kluwer Arbitration Blog

İhtisas Tahkimi Dönemi: Birinci Bölüm: Sanat, Spor, Finans

7 Mayıs 2020 - Uluslararası ticari tahkimde, önemli tahkim merkezleri (ICC, LCIA, SIAC, HKIAC, SCC) genel tahkim kurumlarıdır. Sektöre özgü değildirler ve hemen hemen her konuya ilişkin anlaşmazları yönetebilirler. Makalede son yıllarda ortaya çıkan; sektöre özgü kurallar, prosedürler sunan ve hakemler atayan bazı uzmanlaşmış tahkim kurumları / mahkemeleri konu edilmiştir. İlk bölümde sanat, spor ve finans dünyalarına, ikinci bölümde ise enerji, inşaat, denizcilik ve havacılık sektörleri incelenecektir.

Yazının devamı Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

BCLP Uluslararası Tahkim Araştırması/Anketi 2020: Uluslararası Tahkimde İtiraz Hakkı

13 Mayıs 2020 – Birçok hukuk sistemi de tahkim yargılaması sonucundan verilen kararlarda usul veya yetki hataları söz konusu olduğunda yerel mahkemelerde itiraz edilmesine izin vermekteyken, uyuşmazlığın esasını ilgilendirecek şekilde karara itiraz edebilmesi mümkün değildir. Tahkim yargılaması sonucunda verilen kararın kesin hüküm teşkil edeceği ilkesi büyük tahkim kurumlarının kurallarında ve popüler tahkim yerlerinin çoğunun ulusal tahkim kanunlarında yer almaktadır. Makalede BCLP Uluslararası Tahkim Araştırması/Anketi 2020’de bu konuya yapılan atıflar değerlendirilmiştir.

Yazının devamı için Thomson and Reuters Practical Law Arbitration Blog

DTÖ'de Tahkim: Yeni Çok Taraflı Geçici Temyiz Tahkim Düzenlemesi Altında Değişen Rejimler

14 Mayıs 2020 - 2017 yılından bu yana, Dünya Ticaret Örgütü'nün Uyuşmazlık çözümü sisteminin Temyiz Kurulu üyelerinin atanması ABD tarafından engellenmektedir. Bu DTÖ anlaşmazlık çözüm sisteminin işleyişini bozmuştur. Makalede bu yeni ortamda uyuşmazlık çözümü için çıkar yollar tartışılmaktadır.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog

İngiliz Temyiz Mahkemesi, Mahkemelerin Yabancılık Unsuru Taşıyan Tahkim Davalarında Tanıklık Beyanının Alınması Konusundaki Yetkisini Teyit Etti

29 Mart 2020 – 19 Mart 2020 tarihinde A ve B v C, D ve E ([2020] EWCA Civ 409) davasında verilen bir kararla, İngiliz Temyiz Mahkemesi, İngiliz Mahkemelerinin 1996 Tahkim Yasası'nın 44 (2) (a) Bölümü uyarınca yabancılık unsuru taşıyan tahkim yargılamasına taraf olmayan tanıklardan ifade alma yoluyla delil toplanmasına hükmetme konusunda yetkili olduğuna karar vermiştir. Söz konusu bu karar, yabancılık unsuru taşıyan tahkim yargılaması süreçlerini desteklemek için, İngiliz Mahkemelerinin, tanıklardan ifade alınmasını zorlayıp zorlayamayacakları sorusuna açıklık sağlamaktadır. – Bu yetki, özellikle bir mahkemenin tanık ifadesini alınmasında etkili olamadığı durumlarda, uluslararası ticari tahkim uygulayıcılarının büyük ilgi duyabileceği bir yetkidir.

Kararın devamı için: Mcnair Chambers


Armesto Çizelgesi: Daha Verimli Belge İbrazına Bir Adım Daha

4 Nisan 2020 – Uygun şekilde yönetilmediği takdirde belge ibrazı maliyetli ve zaman alıcı bir sürece dönüşebilmektedir. Makalede ister genç isterse kıdemli olsunlar tahkim avukatları ve hakemleri için zor bir süreç olan belge sunulması ve ibrazının daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi için yeni bir araç öneriliyor: Uluslararası hakem Juan Fernández-Armesto ve Armesto & Asociados'taki ekip, belge ibrazını taraflar için daha verimli ve adil hale getirmek amacıyla, Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları’nı sistematik hale getiren bir araç tasarladı.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog


LMAA İstatistikleri Yükselmeye Devam Ediyor

6 Nisan 2020 - Londra Deniz Hakemleri Birliği’nin 2019 istatistikleri, Londra'nın ve özellikle LMAA tahkiminin, denizcilik endüstrisinde ve ilgili sektörlerdeki uyuşmazlıkların çözümünde dünyanın lider tahkim merkezi olma konumunu pekiştirdiğini göstermektedir. LMAA hakemleri 2019'da toplam 2952 kez tahkim ataması almıştır. (2018: 2599). LMAA Kurallarına göre yapılan atamalarda da randevularında neredeyse yüzde 15 oranında artış olmuştur (2018: 2369 2019: 2697). Küçük Alacaklar Usulüne (Small Claims Procedure) tabi uyuşmazlıklar da atama sayısı artmıştır. (2017’den 2018’e ve 2018’den 2019’a artış gözlemlenmiştir.) 2018 yılında 1561 adet olan yeni referans sayısı 2019 yılında 1756’ya yükselerek, yeni dava başvuru sayısında %10’un üzerinde bir artış kaydedilmiştir.

Açıklamanın devamı için: London Maritime Arbitrators Association


SIAC, 2019'da Yeni Bir Rekor Kırdı

8 Nisan 2020 - Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (SIAC) 2019 Yılı Faaliyet Raporunu açıklamıştır. 2019 yılında SIAC 479 yeni dava başvurusu alarak yeni bir rekor kırmıştır. Bu 479 davanın 454'ü (%95) sekretarya hizmeti de SIAC tarafından görülen davalardır. Geri kalan 25 dava (5%) ise ad hoc olarak görülmüştür. 2019 yılı aynı zamanda SIAC’ın 3.kez 400’ün üzerinde dava başvurusu aldığı yıl olmuştur. SIAC’ın 2019 için toplam uyuşmazlık miktarı %14.6 artarak 8.09 milyar ABD Dolara ulaşmıştır.

Raporun özeti için: Singapore International Arbitration Centre

Tahkim, Açık Veri, Adalet ve Yapay Zeka: İleriye Dönük Yeni Bir Adım

16 Nisan 2020 - Fransız yasa koyucu, özellikle küçük ve tekrar eden davalar için yapay zeka ve çevrimiçi (online) anlaşmazlık çözümü kullanımının teşviki yönünde güçlü bir tutum sergilemiştir. Bu tutum aynı zamanda, kötüye kullanımların önlenmesi için teknoloji kullanımını düzenleme niyetini ortaya koymuştur. Makalede, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek ve çevrimiçi tahkim ve arabuluculuk platformları için onaylanmış kurumlardan sertifika alma mekanizmasını içeren 27 Ekim 2019'da yayınlanan 2019-1089 nolu düzenleme tartışılmaktadır.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog


İstisna durumlar: UNCITRAL Çalışma Grubu III son raporunu yayınladı

21 Nisan 2020 - UNCITRAL Çalışma Grubu III, Viyana'daki 38. Oturumun sonunda yayınlanan raporunda, mevcut yatırımcı-devlet anlaşmazlıkları çözümü sistemine (ISDS) yapılabilecek reform alanlarını incelemiştir. Bu yazıda, raporda tartışılan diğer iki konuyla ilgili olarak, yani çok taraflı bir yatırım mahkemesinin kabul edilmesi ve hakemlerin seçimi ve atama süreçlerinde yapılabilecek reformlar ile ilgili temel çıkarımlar irdelenmiştir.


Tahkime Destek Veren İhtiyati Tedbir Kararlarında Tam ve Doğru İfşa ve İbrazın Artan Önemi

24 Mart 2020 – Makalede değerlendirilen davada; davacı iddiasına ilişkin vakıaları tam ve doğru beyan etmediği için eleştirilmiştir. Mahkeme, davacı haklı bile olsa, somut talebin esasının gerçek ve tam bir resimle oraya konulmaması durumunda ihtiyati tedbir uygulanamayacağını karara bağlamıştır.

Yazının devamı için: Herbert Smith Freehills Arbitration Notes

Yeşil Taahhüt: Konuşmak yerine Harekete Geç

20 Mart 2020– Makalede uluslararası tahkim davalarında karbon ayak izi konusunun ele alınması için kurumsal girişimlerin ötesinde konunun tabana yayılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca Koronavirüs salgınının teknolojiyi ön plana çıkarak daha yeşil tahkim süreçlerini ön plana çıkarabileceği tartışılmaktadır.

Yazının devamı için: Kluwer Arbitration Blog

Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkimin Artan Önemi

13 Mart 2020- Uluslararası tahkim, patentlerin, ticari markaların ve ticari sırların uluslararası niteliği dikkate alındığında, fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü için giderek daha çok ilgi çekmektedir. Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında tahkim yolunun öngörülmesi birçok fayda sağlamaktadır. Ancak tarafların ilişkinin başlangıcında, tarafların sözleşmeye dayalı fikri mülkiyet haklarını açıklığa kavuşturması ve tahkim şartının dikkatle kaleme alınması gerekmektedir.

Yazının devamı için: National Law Review

ICCA-IBA Ortak Görev Gücü Uluslararası Tahkimde Veri Koruma Belgesi Taslağı

11 Mart 2020- ICCA-IBA Ortak Görev Gücü'nün “Uluslararası Tahkimde Veri Koruma Yol Haritası” taslağı uluslararası tahkim kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Bu amaçla özel olarak kurulan bir görev gücü tarafından hazırlanan yol haritası, tahkim profesyonellerinin veri koruma ve gizlilik yükümlülüklerini belirleyip anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Yazının devamı için: Herbert Smith Freehills Arbitration Notes


İklim Değişikliği Çevre ve Ticari Tahkim

09 Mart 2020- İklim değişikliği ve çevresel konulardan kaynaklanan hukuki konular uluslararası yatırım anlaşması tahkiminde kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Bu konuların kamuoyunda gerektiği kadar tartışılmadığını savunan yazıda, ticari tahkimde çevresel konuların nasıl ortaya çıktığına ve nasıl ele alındığına değinilmiştir.

Yazının devamı için: Kluwer Arbitration Blog


CETA Hakemlerin Listesi- Kadınlar Nerede?

28 Ocak 2020- Makalede, uluslararası hakem ve hukukçu akademisyen Dr. Katherine Simpson, Kanada ve Avrupa Birliği arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşmasının (CETA) taraflarını, anlaşmanın 29. Maddesi uyarınca oluşturulan olan uyuşmazlık çözümü için kararlaştırılmış hakem listesinde (CETA Listesi) kadın hakem sayısının yetersizliğinin düzeltilmesi için çağrıda bulunmuştur.

Yazının devamı için: Arbitral Women

Yatırım Anlaşmalarının Dar Yorumlanması: Tahkim Hukukunun Eleştirel Analizi

4 Şubat 2020 - Bu makale, anlaşmaya dayalı yatırım tahkimindeki tahkim heyetlerinin dar yorum ilkesini (in dubio mitius) kullanmalarını eleştirel bir şekilde tartışmaktadır. Her ne kadar uluslararası hukukun bir kuralı olarak geçerliliği tartışmalı olsa da, in dubio mitius, yatırım anlaşmalarında yer alan şemsiye klozları ile en çok gözetilen ulus kaydı (MFN) hükümlerinin yorumlanmasında birçok tahkim mahkemesi tarafından uygulanmıştır.

Makalenin devamı için: Kluwer Law Online

Yapay Zeka Sistemleri Tarafından Verilen Tahkim Ödülü Tanınabilir veya İcra Edilebilir mi? Kamu Politikası Perspektifinden Analiz

5 Şubat 2020 - Konunun güncelliğine rağmen mevcut tahkim kuralları yapay zeka konusunda sessiz kalmaktadır. Ayrıca hakemlerin “insaniliği” ile ilgili olarak da açık hükümler tahkim kurallarında yer almamaktadır. Makalede böyle bir düzenlemenin bulunması yapay zekânın önünü açıp açmayacağı tartışılmakta ve yapay zeka tarafından verilen bir kararın tanınması veya tenfizinin 1958 yılında imzalanan ve milletlerarası tahkimin esasını oluşturan “Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesinde” yer alan kamu politikası gerekçeleriyle reddedilmesinin gerekip gerekmediği sorusu sorulmaktadır.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog

Bir kez daha ihlal mi? GDPR ve Uluslararası Tahkim

6 Şubat 2020 – Tahkimde yıllardan beri tartışma konusu olan veri gizliliğine uyum sorunu, bu sefer “kişisel verilerin işlenmesi” (AB’de geniş şekilde yorumlanmaktadır) ile karşımıza çıkmaktadır. Makalede yazar tahkim yargılaması ve kişisel verilerin işlenmesi tartışmalarını bir arada değerlendirmektedir. AB hukuku kapsamındaki “işleme” fiilinin geniş tanımı göz önüne alındığında; davalardaki bilgilerin gizliliğinin tüm yönlerini ve ayrıca taraflar üzerinde sayısız yükümlülüklere yol açan tahkim işlemleriyle ilgili diğer tüm veri işleme faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığı tartışılmaktadır.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Yapay Zeka, Tahkim ve Kara Kutu Sorunu

Bugünün Yapay Zeka uygulamaları sipariş üzerine, yani belirli verileri kullanarak belirli sorunları çözmek için geliştirilmiştir. Bu durum gelecekte değişebilir, ancak şimdilik yapay zekanın çözebileceği sorunlar “bu davaya karar ver” kadar geniş değildir ancak “bu belgeyi devasa bir veri tabanında bul” veya “bana dava ile ilgili içtihadı bul” aşamasındadır. Yani günümüzde yapay zeka yargılama aşamasından insanların yerine geçebilecek bir aşamada değil, sadece yargılamaya yardım edebilecek aşamadadır.

Yazının devamı için: Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Lahey İş Dünyası ve İnsan Hakları Tahkimi Kuralları Sürecinde Yaşanan Zorluklar

10 Şubat 2020 - Lahey'deki Barış Sarayı'nda Lahey İş ve İnsan Hakları Tahkim Kuralları 12 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Açılış konuşmacısı Dr. Bahia Tahzib-Lie (Hollanda'nın İnsan Hakları Büyükelçisi) insan haklarını “insanlığın oksijeni” olarak adlandırmakta olup, bu Kuralların işletmelerin insan haklarına ilişkin sorumluluklarına uygun davranmalarını önemli ölçüde geliştirebilecek bir anlaşmazlık çözüm mekanizması sunabileceğini belirtmiştir. Makalede söz konusu kurallar tanıtılmaktadır.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration BlogAB Ülkeleri Arasında Yatırım Reformu: Enerji Şartı Antlaşması için Hangi Seçenekler Geçerli?

7 Ocak 2020 – AB ülkeleri arasında imzalanmış ikili yatırım anlaşmalarının sona erdirilmesi amacını taşıyan bir anlaşma taslağının sızdırılması Avrupa Komisyonu’nun yatırım tahkimini caydırmak hedefini tekrar gözler önüne seriyor. Bu durum, miletlerarası hukuk ile AB hukuku çevreleri arasındaki gerginliği artırıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Achmea kararından sonra bile çeşitli dava süreçlerinde AB ülkeleri arasındaki ikili yatırım anlaşmalarına ve Enerji Şartı Anlaşmasına dayanan dava süreçleri devam ediyor.

Yazının devamı için Kluwer Arbitration Blog

Sosyal medya mesajları uluslararası tahkimde geçerli delil olabilir mi?

9 Ocak 2020 – Özel ve profesyonel alanlar arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir dünyada, gizlilik beklentisinin meşru olup olmadı sorgulanıyor ve tahkim davalarında dijital mesajlaşmalarının açıklanmasının gerekip gerekmediği ve çeşitli sosyal medya mesajlaşma sistemlerindeki içeriklerin delil olarak geçerli olup olmadığı tartışılıyor.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

WADA, CAS’dan Rusya Yasaklamalarına ilişkin Karar Talep Etti.

10 Ocak 2020 - Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) İsviçre Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS); doping nedeniyle Rusya’ya verdiği dört yıllık ceza hakkında karar almasını talep etti. WADA’nın bu hamlesi, geçen ay Rusya Anti-Doping Ajansı'nın (RUSADA), WADA’yı suçladığı resmi bir protestodan sonra geldi. Tekrarlanan usulsüzlükler ve sistematik hile, Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları ve futbolun Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda katılamayacak olması sonucunu doğurmuştu.

Haberin devamı için Radio Free Europe Radio Liberty

Tahkimde Teknoloji ve Dijitalleşmenin Ufukları

17 Ocak 2020 - Sürekli gelişen teknoloji ve dijitalleşme ortamında, hukuk mesleğinin de verimlilik ve dijitalleşme beklentileri artıyor ve “LegalTech'in” yükselişe geçiyor. Teknoloji çeşitli boyutları ile tahkime de destek oluyor: Karar veri tabanları, hakem seçim altyapıları, tahkim şartı yazım araçları yapay zeka sistemleri… Tahkimin ayırt edici nitelikleri maliyet ve zaman verimliliği olduğundan bu teknolojilerin önemi daha da ön plana çıkıyor.

Yazının devamı için: Lexology

Uluslararası tahkimde kültürel farklılıklar

17 Ocak 2020 – Mevcut ve müesses tahkim topluluğu “dava kültüründen” geliyor. Uluslararası tahkim geliştikçe, bu topluluğun sorunlara ortak çözümler bulmaya ve ortak bir standart arayışına girmekteler. Bu bağlamda, uygulayıcılar genellikle şu soruyu soruyor: tek tip bir uluslararası tahkim uygulaması var mı? Yazar, Tek tip bir tahkim kültürü olmadığından cevabın hayır olduğuna inandığını belirterek, en büyük farkın ise Anglosakson hukuk ve Kıta Avrupası hukukunda ortaya çıktığını anlatıyor.

Yazının devamı için: Thomson Reuters Practical Law Arbitration Blog

Avrupalı Tarafların Nükleer Anlaşmadaki Tahkim Mekanizması Geri Adımı

26 Ocak 2020 - Avrupa Birliği ve Almanya, Britanya ve Fransa'dan oluşan Avrupa Troykası son iki yılda BERCAM nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini uygulamakta başarısız kalmış ve İran'ın nükleer anlaşma dahilindeki taahhütlerini kademeli olarak azaltmasının ardından BERCAM nükleer anlaşması çerçevesindeki tahkim mekanizmasını başlattı.

Haberin devamı için: ParsToday


Yatırımcı Devlet İhtilaflarında Geçici Koruma Neden Çalışmıyor?

9 Aralık 2019 - Yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının sayısı arttıkça, geçici koruma başvuruları da artmaktadır. İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ve White & Case tarafından yapılan son araştırma, yatırımcıların geçici koruma taleplerine uyma olasılığının devletlerden iki kat fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma aynı zamanda, Geçici koruma kararlarına uyan devletlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaştığını göstermektedir.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


Uluslararası Tahkimde Avukatlık Etiğini Yeniden Düşünmek

12 Aralık 2019 – Avukatlık etiği, tahkim çevrelerinin sürekli gündeminde olan bir tartışma konusudur. En son 2018 SIAC Kongresi’nde ve 2019 Avustralya Barolar Konferansı'nda gündeme getirilmiştir. Tahkim uluslararasılaştıkça, farklı hukukların uygulamasında etik standartlarının yozlaştırılmasından kaynaklanan zorluklarla giderek daha fazla yüzleşilmektedir. Zorunlu düzenlemeler, bağlayıcı etik kurallar, IBA Kılavuz İlkeleri gibi yumuşak hukuk (soft law) araçları, hatta her türlü düzenlemenin reddedildiği bırakınız geçsinler (laissez-faire) yaklaşımı gibi bir dizi yaklaşım önerilmiştir. Bu makale, avukatlık etiği sorununu çözmek adına, barolar veya hukuk dernekleri (kısaca “etik uygulama organları” olarak anılacaktır) tarafından uygulanan etik kurallar için hukuk kuralı seçiminin ihtiyaç olduğunu savunmaktadır.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


Bir RoboHakim adil olabilir mi?

16 Aralık 2019 - Geçtiğimiz aylarda ABD’de düzenlenen Online Uyuşmazlık Çözümü (ODR) Forumu’nda Pekin eBridge Çin Enstitüsü’nden Dr Anyu Lee, Çin'in online mahkemeler, tahkim ve arabuluculuk için yapay zeka araçları geliştirmedeki vizyonunu ve bu alanda hangi seviyeye geldiğini anlattı. Yapay Zeka’nın uyuşmazlıkların çözümündeki potansiyelini açıkladı ve özellikle şu anda çözülmesi zor olan dava konusu küçük değerli milletlerarası uyuşmazlıkların yakın gelecekte yapak zeka yoluyla sorunsuz ve verimli bir şekilde çözülebileceğini belirtti.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


2019 Tahkim Yılı Değerlendirmesi

17 Aralık 2019- 2019 tahkim avukatları için yoğun bir yıl olarak tamamlanmıştır. Bu makalede 2019 yılından kalan hikayelerini özetlenmiş ve 2020'den beklentiler ortaya konmuştur:

· Avrupa Birliği Adalet Divanı: ISDS AB Düzenlemeleri ile uyumlu olabilir.

· AB’nin AB içi BIT’lere karşı kampanyası son aşamasına geldi

· UNCITRAL küresel ISDS reformu hız kazandı

· Enerji Şartı Anlaşması Reformu Zaman Alır (veya en azından başlar)

· Kargaşa ve huzursuzluk tahkim alanını etkiliyor

· İngiliz Mahkemeleri Tahkimi Mercek altına alıyor

· On yılın sonu yeni bir çağın başlangıcı mı?

Makalenin devamı için: Practical Law Arbitration Blog


GAR Live Tahkimde Kadınlar

100'den fazla katılımcı GAR Live kapsamında düzenlenen ilk “Tahkimde Kadın” etkinliği için toplandı. Program, Afrika tahkiminde gündemdeki konuları ve zorlukları, ISDS'deki son gelişmeleri, acil durum hakemliğine ve uluslararası tahkimde şeffaflığın neden önemli olduğu konuşuldu. Kadınların baş avukat ve hakem rollerini güvence altına almak için atabileceği en iyi adımlar ortaya kondu. Açık tartışma oturumunda ise önde gelen bir hakem olarak nasıl bir profil oluşturulması gerektiğine değinildi.

Makalenin devamı için: SCC

İklim Değişikliği Uyuşmazlıklarının Tahkimi

20 Aralık 2019 - Büyük Tahkim merkezleri, son beş yılda, iklim değişikliği konularını içeren uyuşmazlıklarda istikrarlı bir artışa tanık olmuştur. Bu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü fosil yakıtlar ve kömür gibi geleneksel enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji yatırımlarına geçiş, enerji şebekelerinin modernizasyonu ve veri depolamasının iyileştirilmesi konuları ile bağlantılı olarak gerçekleşmiştir. ICC Raporu bu uyuşmazlıkların niteliğini göz önünde bulundurmakta ve ICC Kurallarının iklim değişikliğiyle ilgili uyuşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için nasıl geliştirilebileceğine odaklanmaktadır.

Makalenin devamı için: HSF Notes


Kırmızı Halı Serilsin: İş ve İnsan Hakları ile ilgili Lahey Kuralları Nihayet Burada!

26 Aralık 2019 - Uluslararası hukuk camiası, iş ve insan hakları uyuşmazlıklarını tahkim yoluyla çözmek için bir çerçeve oluşturarak önemli bir adım atmıştır. Kural taslaklarını derleyecek “komisyon” çalışmalarına 12 Aralık 2019'da Uluslararası Adalet Divanı Eski Üyesi Yargıç Bruno Simma yönetiminde başlamıştır.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog


Hakem Heyeti Müzakereleri: “Kara Kutuyu” Açmak

16 Kasım 2019 – Hakem heyeti müzakerelerinin etkili ve verimli olması, yasal sürecin usulüne göre işlediğini ve tarafların adil yargılanma hakkının korunması bakımından büyük önem taşımasına rağmen müzakere sürecine ilişkin hakemlerin yararlanabileceği resmi olarak yayınlanmış “iyi uygulama rehberleri” de bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın özelliği, uygulanacak hukuk, hakemin geldiği kültür ve / veya tahkim yeri gibi hakem müzakerelerini ekilebilecek birçok unsur olduğu düşünüldüğünde, acaba tahkim kurumlarının, hakem müzakerelerinde uygulanması için alabileceği aksiyonlar var mı?

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Sigortalı veya değil: Hakemler Hukuki Sorumluluklarını Sigorta Ettirmek Zorunda mıdır?

8 Kasım 2019 - Hakemlerin hukuki sorumluluğu tahkim alanında herkes tartışılan konulardan biri değildir, bu sebeple hakemlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin birçok farklı görüşün bulunması da şaşırtıcı değildir. Hukuken bir kimse hukuki sorumluluğunun doğma ihtimali ile karşılaştığında, bu riske karşı sigorta yaptırabilme imkanı vardır. Bu makale hakemlerin hukuki sorumluluklarına ilişkin olarak zorunlu sigorta yaptırıp yaptırmamaları ve hakemlerin hukuki sorumluluğu konusunun hukuk tarafından düzenlenip düzenlenmemesi konularını ele almaktadır.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Uluslararası Tahkimde Azınlıkların Katılımının Artırılması

10 Kasım 2019 – Günümüzde, çalışma ortamında çeşitliliğin artırılması konusunda küresel anlamda bir görüş birliği bulunmasına rağmen, hukuk sektöründe çeşitliliğin derecesi ulusal ve uluslararası anlamda hayal kırıklığı yaratmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde hukuk sektöründe çalışanların büyük bir çoğunluğunun beyaz ırktan gelen erkekler olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, konu uluslararası tahkim alanına gelince durum daha da kötüleşmekte olup, uluslararası tahkim, çeşitlilik bakımından ve azınlık gruplarının temsili açısından son derece düşük bir performans sergilemektedir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Çevresel Adaletsizlik: Uluslarası Sözleşmeler Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkını Nasıl Baltalıyor?

13 Kasım 2019 - Gezegenimiz, küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kirliliği ve su kıtlığı gibi geri dönüşü olmayan ve benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olup, mevcut durum insan haklarını tehdit etmekte ve eşitsizliği artırmaktadır. Yaşanan çevre sorunların önüne geçmek için harcanan çabalara rağmen; büyük çaplı yatırımlar, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümü (ISDS) mekanizmaların ve yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin verilen kararlar çevre yönetimine, çevre haklarına ve adalete ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu makalede özellikle iklim mücadelesi, su kaynaklarının korunması, çevresel etki değerlendirmeleri ve toplulukların adil temsili ve adalete erişim hakkı ile ilgili tedbirler de dahil olmak üzere, ISDS davalarından etkilerini incelemektedir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Teknoloji Tahkimi Kolaylaştırabilir mi?

12 Kasım 2019 – Teknolojinin yıllar içindeki gelişimi, tahkimin kalitesini ve verimliliğini artırmak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Fakat dikkat edilmesi gereken husus teknolojinin getirdiği her imkân, sadece yeni fırsatları değil, aynı zamanda yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu makalede tahkime ilişkin yeni teknik imkânlar ve getirebilecekleri zorluklar incelenmiştir.

Makalenin tam metni için: SCC Institute


Uluslararası Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarının Tahkimi Alanında Reform İhtiyacı

ABD ve Çin arasında mevcut olan ticari uyuşmazlıklar ve son iki yılda yaşanan gelişmelerin sebep olduğu çalkantılı ortam, yatırımcı ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası tahkimin öneminin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Bu ortamda uluslararası hukukta en hızlı büyüyen alanlardan biri olan tahkim şeffaflık, duruşma maliyetleri ve süresi, hakem seçimi ve üçüncü kişi finansmanı gibi konularda reformlara ihtiyaç duymaktadır.

Makalenin tam metni için: Forbes


Aynı Konsept, Farklı Yorum: Uygulamada Tam Koruma ve Güvenlik Standardı (FPSS)

27 Ekim 2019 - Uluslararası yatırım tahkiminde, FPSS'nin yalnızca fiziksel güvenlikle mi ilgili olduğu sorusu, yıllarca hakem heyetleri arasında tartışmalara neden olmuştur. Bazı hakem heyetleri, devletin tek görevinin yatırımcıyı devlet veya hükümet dışı aktörlerin neden olduğu şiddetten korumak olduğunu düşünmektedir. Ancak bugün, bazı hakem heyetleri ev sahibi devletin istikrarını da göz önünde bulundurmaya karar vermiştir.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitraiton Blog


ISDS: Geriye kalanlar hariç en kötüsü…

23 Ekim 2019 - Brexit, ABD-Çin Ticaret Savaşları ve transatlantik ticaret konusundaki tartışmalar devam ettikçe, yatırımcı devlet uyuşmazlıklarının çözümü (ISDS) için en iyi mekanizmanın belirlenmesi sorunu da devam ediyor. Birleşik Krallık, Brexit için hazırlanırken ve 40 yıldan beri ilk kez bağımsız bir ticaret politikası oturtmaya çalışırken ülkenin uluslararası yatırım anlaşmalarındaki yeri ve ISDS konusundaki sorular daha geniş bir kitlenin ilgi alanına girmeye başladı.

Makalenin tam metni için: Practical Law Arbitration Blog


UNCITRAL ve Yatırım Tahkim Reformu: Biraz Daha Fazla Eylem

21 Ekim 2019 - UNCITRAL’ın, yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarının çözümü konusundaki (ISDS) III. Çalışma Grubu Viyana’da yatırım tahkimi konusunda bir dizi reform görüşmek üzere toplandı. Bazıları ülkeler mevcut sistemi tercih ederken, önemli değişiklikler yapılmasını talep ediyor. Buna karşılık birçok konuda konsensüs sağlandı. Çalışma grubu toplantısında aşağıdaki konular görüşüldü:

İşlenmiş konular:

· Orta vadeli bir plan

· Uluslararası Hukuk Danışma Merkezi

· Etik Kurallar

· Üçüncü Parti Fonlama

· Tazminat Kararları ve Çok Taraflı Sözleşme Usul Reformu

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitraiton Blog


Tahkimde Veri Koruma ve Siber Risk’ler: Düzenlemeler, Siber Saldırılar ve “Hacklenmiş” Kanıtlar

17 Ekim 2019 - Taraflar, tahkim merkezlerinin, hukuk bürolarının ve hakem heyetlerinin siber güvenlik için daha fazlasını yapabileceğini düşünmektedir.

Yazarlar bu makale ile tahkimde veri koruması ve siber güvenliğin üç yönünü incelemektedir:

- AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve uluslararası tahkim üzerine etkileri

- Tahkim süreçlerindeki veri ihlalleri ve tahkim merkezlerine siber saldırılara nasıl yanıt verildiği.

- Tahkimde kanıtların nasıl “hacklenmiş” olabileceği ve hakem heyetlerini bu sorunla nasıl başa çıktığı

Makalenin tam metni için: Lexology


Yeni Sınır: Hak Taleplerinin ve Hakem Kararları Ticareti

15 Ekim 2019 - Üçüncü şahıs fonları ile ilgili tartışmalarda yazarın “talep ticareti” olarak adlandırdığı hak taleplerinin doğrudan alınıp satılması hakkında çok az şey söylenmiştir. Bu makale ile uluslararası yatırım tahkiminde “talep ticareti” işlemlerinin bilinen örnekleri ilk kez incelenmekte ve mahkemelerin ya da hakem heyetlerinin yargılama süreci başlamadan transfer edilmiş bir hak talebi ile karşı karşıya kaldıkları iddia edilen kırktan fazla karar dikkate alınmaktadır.

Makalenin tam metni için: Kluwer Arbitration Blog


Tahkim ve Küresel İklim Değişikliği

3 Ekim 2019 - Tahkim, her türlü uyuşmazlığın çözümünde ihtiyaç duyulan spesifik uzmanlığı karşılayacak bir uluslararası deneyime ve etkiye sahiptir. İklim değişikliğine ilişkin argümanlar uygun deneyime sahip hakemlerle ve hakem heyetleri tarafından atanan uzman bilirkişilerce değerlendirilebilir. Tahkim’in uzmanlaşmadan gelen gücünü kullanabilmek için, iklim değişikliği alanına giren daha fazla davanın tahkime taşınması denenmelidir.

Makalenin tam metni için: SCC


AAA Yıllık Raporu Yayınlandı

9 Mayıs 2019 - Amerikan Tahkim Birliği’ni (AAA) “Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Şeffaflığı, Verimliliği ve İnovasyonu Geliştirmek İçin Bir Görev” başlıklı 2018 Yıllık Raporu yayımlandı. Raporda AAA’nın uluslararası ayağı olan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (ICDR) dosya yükü verilerine de yer verildi. Ağırlıklı olarak inşaat, teknoloji, enerji ve ilaç sektörlerinde gerçekleşen başvuruların toplam tutarı 2017 yılına göre % 17'lik artış göstererek 8.2 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda 2018'de açılan 993 yeni dava ile AAA’nın dava sayısı uluslararası tahkim kurumları arasında üst sıralara yerleşti. Raporu AAA Sitesi'nden indirmek için tıklayınız.


Tahkimin Gizliliği ile Bilgi ve Belgelere Erişim Hakkı Arasındaki Dengenin Sağlanması

22 Ağustos 2019 - Makale, tahkim duruşmasında incelenen belge ve dokümanların, mahkemeler tarafından celp edilmesi halinde, tahkimde gizlilik unsurunun ne şekilde uygulanacağına odaklanmaktadır. Bu kapsamda, konuya ilişkin yargı kararlarına değinilmekte ve tahkim sürecinin gizliliği ile adalete erişim kapsamında tarafların bilgi ve belgelere ulaşabilmesi arasında denge sağlanması gerekliliğine değinilmiştir.

Practical Law Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Devletlerarası Yaptırımların Tahkime Etkisi

23 Ağustos 2019 - Makalede devletlerin birbirlerine uyguladıkları yaptırımların tahkime olan etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda yaptırımların uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukukun, hakemlerin ve tahkim merkezi kurallarının seçimine etkisi tartışılmaktadır.

Practical Law Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Prag Kuralları Yatırım Tahkimi İçin Uygun mu?

11 Ağustos 2019 - Prag Kuralları uluslararası ticari tahkim prosedürünün daha kolay ve verimli olarak işlemesi amacıyla hazırlanmış ve Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Makalede Prag Kuralları’nın yatırım tahkimlerinde de uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmaktadır.

Kluwer Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Uluslararası Tahkimde Bilgi İşlem Teknolojileri ile Dijital Dava Takibi

13 Ağustos 2019 - Günümüzde tahkim, henüz bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı bir alan olmamakla birlikte, makalede modern teknolojinin tahkim alanında nasıl kullanılabileceği ve faydalarından bahsedilmektedir.

Kluwer Arbitration Blog'dan okumak için tıklayınız.


Uluslarası Tahkim Alanında Etik Davranış Kurallarının Gelişimi

14 Ağustos 2019 - 2018 Yılında İSTA tarafından düzenlenen Etik Konferansı’na katılan Prof. Dr. Catherine Rogers’a atıfta bulunan yazıda, uluslararası tahkimin ilk yaygınlaşmaya başladığı zamandan günümüze kadar geçen dönemde tahkim alanındaki etik davranış kurallarının gelişiminden bahsedilmektedir.

Rogers’ın 2002 yılında yayımladığı makale tahkimde etik davranış kurallarının eksikliğine dikkat çekilmekteydi. Paylaştığımız yazıda ise, Rogers’ın 17 yıl önce yayımlanan makalesinden bu yana tahkim alanında meydana gelen etik davranış kuralları konusundaki gelişmelere odaklanmaktadır.

CIArb Web Sitesinden okumak için tıklayınız.