Üye ve Paydaşlarımızdan

Bu sayfada İSTA üyeleri ve paydaşları tarafından, tahkim ve tahkimi ilgilendiren hukuk alanlarında yayınlar, etkinlikler ve haberlerin kısa özetleri ve bağlantıları yer almaktadır. Değerli üye ve paydaşlarımız bu sayfada yayınlanmak üzere ilgili bağlantılarını veya blog bölümümüzde yayınlanmak üzere makalelerini ve haberlerini info@ista.org.tr adresine iletmelerinden büyük memnuniyet duyacağız. 


COVID-19 Sürecinde Tahkim

Asli Budak, Seher Elif Köse Özgüç ve Melis Çelik - Hergüner Bilgen Özeke

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgını, yargı süreçlerini olduğu gibi tahkim yargılamasını da etkilemiştir. COVID-19 salgının neden olduğu olumsuzluklar, uyuşmazlık çözümü konusunda esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle tahkimin avantajlarını öne çıkarmış ve tahkim için hem uluslararası boyutta hem de Türkiye’de yeni gelişmelere sebebiyet vermiştir. Bu yazıda kısaca son dönemdeki gelişmeler ve tahkim kurumlarının almış oldukları tedbirlere değinilecektir.

Makalenin devamı için: Lexology

Türk Hukukunda Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü: Kurallar, Gelişmeler ve Öngörüler

Gün + Partners

Türk özel hukuk yargılaması farklı kıta Avrupası hukuk sistemlerinden iktibas ettiği kurum ve uygulamaları kendi ürettiği kurum ve uygulamalar ile birleştiren kendine özgü bir yargılama sistemidir. Bu sistem içinde klasik yargılama kurum ve kavramlarının yanında, uygulandığı şekil ve kapsam olarak Türk hukukuna özgü ve sıklıkla başvurulan ilamsız icra gibi sui generis bir kurum da mevcuttur. Uzun yargılama sürelerini çözebilmek adına 1 Ocak 2018 tarihinde yargının iş yükünün büyük bir kısmını oluşturan işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulaması başlamıştır. İş hukuku uyuşmazlıklarının çözümündeki istatistiksel başarı neticesinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalar da zorunlu arabuluculuk uygulamasına dâhil edilmiştir. Türk hukukunda dava şartı arabuluculuk yanında diğer alternatif çözüm mekanizması olarak tahkim vasıtasıyla da çok sayıda uyuşmazlığın sonuçlandırıldığı görülmektedir. Bu çerçevede resmi kurumlarca da desteklenen İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”), çeşitli önyargılara rağmen, bir alternatif çözüm mekanizması olarak yerel ve uluslararası uyuşmazlıklarda etkin olarak faaliyet göstermektedir.

Yazının devamı için Gün + Partners

Unbreakable Deadlock In Consumer Disputes: Mandatory Mediation And Solution Proposals

Pelin Baysal, Muzaffer Atar - Gün + Partners

The fair and swift resolution of consumer disputes serves the interests of not only the consumers, but also the businesses involved. Consumers purchase more when they are confident that they will be treated fairly in a potential dispute. Businesses, on the other hand, become economically inoperable and unviable following systematic violations against consumers and the rapid and fair enforcement of consumer rights. In short, all market players are better off in an environment where consumer disputes are handled fairly and expeditiously. Further, fair treatment of such disputes can help countries to boost their economies.

Yazının devamı için Lexology

Turkey - The Middle Eastern and African Arbitration Review 2020

Utku Cosar, İpek Sumbas Çorakçı, Hakan Yakışık - Coşar Avukatlık Bürosu

There have not been any fundamental changes in the Turkish international arbitration system since its enactment in 2001. However, there have been changes to domestic legislation; namely, the ratification of a new CCP, which entered into force on 1 October 2011, in addition to a new Code of Obligations and a new Commercial Code, which entered into force on 11 July 2012 and 1 July 2012, respectively. The new CCP governs domestic arbitration, specifically those disputes that do not contain a foreign element and for which Turkey is designated as the place of arbitration, while the IAL remains the governing legislation for international arbitration. The arbitration provisions of the new CCP (articles 407–444), which are being drafted along the lines of the UNCITRAL Model Law, are mostly parallel to the provisions of the IAL.

Rehberin tam metni için: GAR

Trade and Customs in Turkey

Bahadir Balki, Ertuğrul Can Canbolat and M Fevzi Toksoy – Actecon

Under the Turkish legislation regarding trade remedy investigations (question 1), the Directorate General for Imports of the Ministry of Trade (the Ministry) is authorised to conduct a preliminary examination ex officio or upon an application that is submitted by the domestic industry. The Department of Dumping and Subsidy, the Department of Safeguards and the Department for Monitoring and Assessment of Import Policies are the competent administrative units to conduct trade remedy investigations.

Rehberin tam metni için: Lexology


Blockchain, Smart Contracts and Arbitration

İdil Gençosmanoğlu – Erdem & Erdem

Many envisage that the blockchain system will enable transactions to be carried out quickly and efficiently. A fast and cost-friendly arbitration is deemed as one of the possible benefits of this technology. However, the risks of the blockchain system should be correctly evaluated. In the current situation, although blockchain technology promises attractive solutions, it is not yet an alternative to classical arbitration, mostly because of enforcement problems. In addition, the operation and procedural aspects of the process are not fully determined and available. The applicable law and competence are other questions regarding the process to be carried out through a blockchain.

Lastly, there is no example world-wide as to the settlement of a dispute arising from smart contracts through arbitration. Institutional arbitration centers have not yet established rules to this end. Therefore, it remains a mystery as to how the process will proceed. On the other hand, in today's world where adaptation to technology increases exponentially, it is inevitable to discuss the effects of these and similar systems in the world of law.

Makalenin tam metni için: Erdem & Erdem
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Prof. Dr. Muhammet Özekes – Lexpera Blog

Ülkemizde son yıllarda giderek artan biçimde temel kanunlarda değişiklik yapılmaktadır. Bu değişikliklerin hemen hemen tümü hiç tartışılmadan, ilgili kişi ya da kurumlara görüşleri sorulmadan, aceleyle Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilerek kısa sürede kanunlaşması sağlanmaktadır. Acele ile kanunlaşma telaşı bir süre sonra aynı kanun üzerinde defalarca değişiklik yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Makalenin devamı için: Lexpera Blog

COVID-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi

Doç. Dr. Berk Demirkol – Lexpera Blog

Koronavirüs (“COVID-19”) salgını, kanun koyucunun çeşitli hukukî konularda bir dizi tedbir almasını ve düzenleme getirmesini gerektirmiştir. 25 Mart 2020’de kabul edilen, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) Geçici 1. Maddesi, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, itiraz, ihtar, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler gibi bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreleri ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) ile usul hükmü içeren diğer kanunlardaki süreleri ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurmuş; salgının etkilerine göre Cumhurbaşkanı’na durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatma hakkı tanımıştır.

Makalenin devamı için: Lexpera Blog

Zorunlu Arabuluculuk Sürecinde Tahkim Anlaşmasının Değerlendirilmesi

Av. Fatih Işık – Erdem &Erdem

Bu makale, taraflar arasında bir tahkim anlaşmasının varlığına rağmen, taraflardan birinin zorunlu arabuluculuk hükümleri uyarınca arabulucuya başvurması halinde, tahkim anlaşmasının varlığının, zorunlu arabuluculuk görüşmelerine etkisi ve bu tahkim anlaşmasının arabulucu tarafından değerlendirilmesine dair gündeme gelebilecek bazı tartışmaları ortaya koyacaktır. Tarafların, tahkim anlaşmasının varlığına rağmen veya ona ek olarak, kendi serbest iradeleriyle ihtiyari bir şekilde arabuluculuk görüşmeleri yürütmeleri ve bunun tahkim anlaşması üzerindeki etkisi bu makalenin kapsamı dışındadır.

Makalenin devamı için: Erdem & Erdem

Uluslararası Ticarî Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Emre Esen – Lexpera Blog

Ülkelerarası bir mübadele vasıtası olarak insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenen uluslararası ticarî ilişkilerin temelinde daima bir sözleşme yer alır ve taraflar arasındaki hukukî münasebetler bu sözleşme üzerine bina edilir. Ancak bu sözleşme bir taraftan harp, isyan ve ayaklanmalar, grevler, millîleştirmeler, el koymalar, gümrük ve kambiyo sınırlamaları, yangın ve sel felaketleri, depremler, salgın hastalıklar ve sair önlenemeyen ve beklenmeyen pek çok fizikî, sosyal, siyasal faktörün etkisine açıktır; bir taraftan da tarafların daha çok kazanma hırsı veya daha az riskle menfaat elde etme isteği gibi kişisel saik, düşünce ve duyguların etkisine açıktır.

Makalenin devamı için: Lexpera Blog

ICC nezdindeki tahkim yargılamalarında önlem kılavuzu

Rebia Rezzan Özduran - Gözlem

Dünya için bir odak noktası olmaya devam eden Coronavirus 2019’un (Covid-19), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) nezdindeki tahkim yargılamalarına etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, ICC, 9 Nisan 2020 tarihinde bir kılavuz notu (Kılavuz) yayınlamıştır.

Söz konusu kılavuz kapsamında, tahkim yargılamasındaki, tarafların, avukatların ve hakem kurulunun, anlaşmazlıkların adil, süratli ve uygun maliyetli temelde çözümünde oynadıkları rolün önemine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte Kılavuz kapsamında, ICC Tahkim Divanı’nın açık olmaya devam ettiği belirtilmektedir.

Makalenin devamı için: Gözlem GazetesiYargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz Engelleri
Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM – Banka ve Finans Hukuk Dergisi

Türkiye'de yabancı hakem kararlarının tenfizine, kural olarak Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Hakem kararın tenfizi için, tahkim anlaşması yazılılık şartına uygun olmalıdır. Hakem kararının ayrıca New York Sözleşmesi'nde düzenlenen tenfiz engellerinden herhangi birini taşımaması gerekir. Aksi takdirde, kararın tenfizi reddedilebilir. Bu çalışmada, güncel Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri ışığında tenfiz engelleri incelenir.

Makalenin devamı için: Banka ve Finans Hukuku Dergisi

Enforceability of Emergency Arbitrator Orders in Turkey and Take-Aways from the 15th ICC Turkey Arbitration Day 2020
Fatih Işık, Melissa Balıkçı, Ayça Bengü Köksal - Erdem & Erdem

The 15th ICC Turkey Arbitration Day was held on 24 January 2020 in Istanbul. The aims of the conference were to contribute to the development of commercial and investment arbitration in Turkey, to promote Istanbul as a place for arbitration and alternative dispute resolution as well as the work of Turkish arbitration practitioners both on domestic and international levels.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog

Insurance Litigation 2020 in Turkey
Pelin Baysal ve Ilgaz Önder – Gün + Partners

As an alternative, the Insurance Arbitration Commission, which is incorporated under the Insurance Union of Turkey, is a feasible dispute-solving mechanism alternative to court proceedings. Only the insured or policyholder is entitled to apply to the Commission to avoid prolonging litigation procedures and obtain a viable solution. No arbitration clause is needed to apply to the tribunal, provided that the insurer is a member of the Commission. Regarding disputes arising out of mandatory insurances, the insured, beneficiary and policyholder are entitled to apply to the arbitral tribunal even if the insurer is not a member of the Commission. The total number of disputes settled by the Insurance Arbitration Commission reached 293,698 as of 30 September 2019. The scholars describe the proceedings conducted before the Insurance Arbitration Commission as an alternative and unique mechanism of dispute resolution, rather than the regular arbitration procedure, since it lacks some of the essential aspects of arbitration, as no arbitration agreement is concluded between the parties and the arbitrators are appointed by the Commission, instead of the parties, from the arbitrators registered in the Commission's list.

Makalenin devamı için: Gün + Partners

Arbitration Procedures and Practice 2020 in Turkey
Pelin Baysal, Asena Aytuğ Keser ve Bilge Kağan Çevik – Gün + Partners

In Turkey, arbitration traditionally evolved as a dispute resolution mechanism, which was used more frequently in large commercial disputes where a foreign party is involved and mostly when a legal counsel is involved in the preparation of the principal contract between the parties. For all other matters, particularly concerning disputes of smaller value, Turkish parties tended to grant jurisdiction to the Turkish courts.

Makalenin devamı için: Gün + Partners


Arabuluculuk ve Tahkimi Bir Arada Içeren Uyuşmazlık Çözüm Yolu
Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla; İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çok basamaklı tahkim anlaşmalarında, tarafların, öncelikle arabulucuya başvuracakları ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenememesi hâlinde tahkime başvurulabilecekleri kararlaştırılmaktadır (Arabuluculuk – Tahkim Yolu). Çok basamaklı tahkim anlaşmaları, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenememesi hâlinde tahkim yoluyla çözüleceğine dair taraf iradelerini herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde yansıtabiliyorsa geçerlidir. Taraflardan birisinin arabuluculuk yoluna hiç başvurmadan ya da süreç devam ederken tahkim yoluna başvurması hâlinde, hakemler öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulmasının tahkim yoluna başvurulabilmenin bir ön koşulu olup olmadığını incelemelidir.
Makalenin devamı için: İstanbul Hukuk Mecmuası

Melez yeni alternatif uyuşmazlık çözüm yolu / MED-ARB (Ara-Tahkim)
Av. Arb. Murat Güney

Bir kısmı oldukça yakın bir süre önce hukukumuza giren tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma ve benzeri alternatif çözüm yollarına aşina bulunmaktayız. Bu bağlamda, belirtilen bu süreçlerden tahkim müessesesi, özellikle yabancılık unsuru taşıyan anlaşmazlıklarda uzun bir süreden beri hukukumuzda giderek yaygınlaşarak uygulanmakta olup, arabuluculuk kurumu ise ülkemize 6325 sayılı yasa ile girmiş ve bilindiği üzere 1/1/2018 tarihinden itibaren iş uyuşmazlıklarında, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise ticari uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilmeden önce başvurulması gereken dava şartı bir süreç olarak hukukumuzda uygulanmaktadır.
Makalenin tam metni için: Bursa Barosu Dergisi

Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve tahkim (2)
Prof. Dr. Samim Ünan

Adli yargıya alternatif olarak öngörülen arabuluculuk ve sigortacılığa ilişkin tahkim yöntemleri, sigorta tüketicilerinin güvenini kazanabildikleri oranda başarıya ulaşabiliyor. Ancak şu anda bu güvenin yaratılmış olduğunu ileri sürmek çok zor. Bir alternatif uyuşmazlık çözümleme usulünün saydamlığı sağlaması; ucuz olması, uzun sürmeden sonuç vermesi ve uzmanlar eliyle yönetilerek sonuçlandırılması gerekiyor. Ancak, ne arabuluculuk ne de sigortacılığa ilişkin tahkim yöntemi bu gereklerin tümünü aynı anda yerine getirebiliyor.
Makalenin Tam Metni için: Sigortacı Gazetesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezi İstanbul’da Kurulacak!
S. Asli Budak, Seher Elif Köse Özgüç ve Ada Atasoy; Hergüner Bilgen Özeke

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı (“İİT”) Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma (“Anlaşma”)’nın onaylandığına ilişkin karar 24 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 57 üye devleti bünyesinde barındıran ve bu özelliğiyle Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük devletlerarası örgüt olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Tahkim Merkezi İstanbul, Türkiye’de kurulacaktır.
Makalenin tam metni için: Lexology

Enerji Uyuşmazlıklarının Tahkim Yolu ile Çözümü
Av. Selma Karaduman; Karaduman Hukuk

Küreselleşmenin etkisinin en çok yansıdığı sektörlerden biri enerji sektörüdür. Küreselleşen dünya ekonomisinin gittikçe daha fazla enerjiye gerek duyması, enerji projelerinin genelde uzun dönemli olması ve yüksek sermaye gerektirmesi nedeniyle, enerji alanında uluslararası işbirliği önem kazanmaktadır. Uluslararası ölçekte enerji sektöründeki her bir aktör, varlık nedenini kendisinde olmayan bir başka şeye sahip diğer aktöre borçlu olduğundan, çatışan menfaatlerinin yanı sıra, ortak değerler üzerinde hemfikir oldukları bir zemine sürekli sahip olma mecburiyetleri de bulunmaktadır. Ancak, bu işbirliği sonucunda gerçekleşen çeşitli faaliyetlerden uyuşmazlıkların doğması da kaçınılmazdır.
Makalenin tam metni için: Karaduman Hukuk

Sağlık Sektöründeki Kamu Özel İşbirliği Projeleri: Türk Tahkim Hukukunda Bir Anomali, Örneği (mi)?
Av. Dr. Cem Çağatay Orak, Avukat

6428 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliğinde bazı sağlık tesislerinin kamu özel işbirliği modeli ile yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu projeler kapsamında imzalanacak sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine de imkân tanınmıştır. Ne var ki, uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi halinde mutlaka Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun ve Türk maddi hukuk kurallarının uygulanması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme Türkiye'nin tahkim rejimine, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelere ve milletlerarası tahkim pratiğine uygun bir düzenleme değildir. Bu düzenleme ayrıca, ülkemizde milli ve milletlerarası tahkim konusunda Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun tahkime dair hükümleri vasıtasıyla oluşturulan ikili sisteme de uygun düşmemiştir. Zira her ne kadar ikisi de UNCITRAL Model Kanun'a dayanıyor olsa da, Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun tahkime ilişkin hükümlerinin uygulama alanını belirleyen özel hükümler vardır.
Makalenin tam metni için: Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, c.9, s.1, 2020
A Comparative Analysis of Content-of-Laws Inquiry and Its Importance for International Commercial Arbitration
Pelin Baysal, Muzaffer Atar – Gün + Partners

How is the content of laws determined, and by whom, in international commercial arbitration? This topic mainly concerns an old legal assumption: iura novit curia, the Latin legal maxim for “the court knows the law”. While somewhat reasonable and predictable on the face of it since anyone can reasonably expect the court to know the law, the assumption paves the way for some serious practical consequences: If the court knows the law, parties are mostly expected to furnish the facts alone and leave the establishment of the law to the courts who are not bound by the legal arguments advanced by parties. At extremes, a court can also apply the law which has never been argued by any party who may be inevitably deprived of their right to be heard.

Makalenin devamı için: Kluwer Arbitration Blog

İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi

Av. Ayça Bengü Köksal; Erdem & Erdem

İtirazın iptali davası, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 67. maddesinde düzenlenir. Buna göre, “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.” İtirazın iptali davası ile amaçlanan duran icra takibine devam edilmesidir. İtirazın iptali davasında görülen uyuşmazlık mahkeme tarafından genel hükümler uyarınca inceleneceğinden, yargılama sonrası verilen karar maddi hukuk anlamında kesin hüküm teşkil eder. İtirazın iptali davasının tahkimde görülmesi hususu ise öğretide ve Yargıtay kararlarında halen tartışılmaya devam etmektedir.

Makalenin tam metni için: Erdem & Erdem Hukuk Postası

Tahkimde Delil Toplama ve Belge İbrazı Açısından Mahkemelerin Rolü

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem; Erdem & Erdem

Delil toplama ve belge ibrazı, uluslararası ticari tahkimin en tartışmalı konularından biridir. Bunun nedeni, tahkimin taraflarının ve taraf vekillerinin farklı hukuki geleneklere ve kültürel geçmişlere sahip olmalarıdır. Tarafların tahkimde başarı şansı, davalarını ispat etmelerine bağlı olduğundan uyuşmazlık için en uygun usulü belirlemeleri büyük önem taşır. Tahkime uygulanacak usul kurallarını belirlerken taraflar, uyuşmazlığın niteliğine göre Anglosakson veya Kıta Avrupası hukuku yargı sistemlerden birini seçebilir, kendi tahkim usul kurallarını oluşturabilir veya kabul görmüş uluslararası kurallara başvurabilirler. Tarafların tahkim yargılamasına uygulanacak usul kurulları üzerinde anlaşamaması durumunda ise, geçerli usul kuralları, tahkim yeri hukukuna göre belirlenir.

Makalenin tam metni için: Erdem & Erdem Hukuk Postası

Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve tahkim (1)

Prof. Dr. Samim Ünan

Ülkemizde ombudsman ve uzlaştırma yöntemleri ne genel olarak ne de sigorta uyuşmazlıkları alanında özel olarak yerleşmiştir. Buna karşılık ombudsmana alternatif olduğu düşüncesiyle öngörülen “Sigortacılık Kanunu’ndaki tahkim” ve Türkiye’de çok yaygın bir uygulama alanına sahip olan ve sigorta çekişmelerinde de devreye giren “arabuluculuk” asıl adliye dışı uyuşmazlık çözümleme metotları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Makalenin Tam Metni için: Sigortacı Gazetesi

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri -Tahkim ve Arabuluculuk

Av. Ayla DÜZGÖREN GTO Genel Sekreter Yardımcısı

Gaziantep Ticaret Odası olarak biz de üyelerimizin, adli yargıda yaşadığı problemlerin önüne geçebilmek, Adli Yargının yaşadığı iş yoğunluğuna çözüm oluşturabilmek amacıyla, 5174 Sayılı TOBB Kanununun Odamıza verdiği yetki çerçevesinde, , Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde bir “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi” oluşturduk.

Makalenin tam metni için: Gaziantep Ticaret Odası

İstanbul Tahkim Merkezi'nin Yeni Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Mekanizması

Kolcuoğlu Demirhan Kolçaklı

İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC), hem arabuluculuk hem de tahkim süreçlerini içinde barındıran Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları geçtiğimiz Kasım ayında yürürlüğe girdi. Med-Arb, aşamalı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi niteliği taşımaktadır. Med-Arb Kuralları kapsamında, taraflar arasında bir uyuşmazlık doğması halinde, söz konusu uyuşmazlık ilk önce arabuluculuk ile çözümlenmeye çalışılacak, arabulucu aracılığıyla anlaşılamaması halinde ise tahkim yoluna başvurularak uyuşmazlık nihai olarak çözüme kavuşturulacaktır. Med-Arb Kuralları, arabuluculuk ve tahkime konu olabilecek uyuşmazlıkların yerel mahkemeye başvurulmaksızın ISTAC nezdinde takip edilecek usul ve uygulama kurallarını belirlemektedir.

Makalenin tam metni için: Kolcuoğlu Demirhan KolçaklıGelişmekte Olan Sigorta Sektörü
Gün + Partners - Pelin Baysal ve Ilgaz Önder

Sigorta sektörü, nüfuz gerçekleştirilememiş potansiyeliyle uzun zamandır ekonominin gelecek vadeden öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Son dönemdeki gelişmeler, sigorta piyasası ve onun katkılarına yönelik yüksek beklentilere işaret etmektedir.
Tam Metin: Gün + Partners

Deniz Ticaret Hukuku - Cilt 5 - Deniz İcra Hukuk
Prof. Dr. Kerim Atamer

"Deniz Ticareti Hukuku" başlıklı dizinin 7/2017'de yayımlanan Birinci Cilt'inin ve 6/2018'de yayımlanan İkinci Cilt'in Birinci Fasikül'ünün ardından bu kez "Deniz İcra Hukuku"na ayrılmış olan Dördüncü Cilt basılmaktadır. Bu çalışma, 2006 yılının Şubat ayında "Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre Deniz Hukukunda Cebri İcra" başlığıyla yayımlanan doçentlik tezimin ikinci baskısı niteliğini taşımaktadır. Aradan geçen sürede mevzuat, öğreti ve içtihatlarda yaşanan geniş kapsamlı yeniliklerin bu çalışmaya olabildiğince yansıtılması hedeflenmiştir. Doçentlik tezimde olduğu gibi, bu baskıda da temel amaç, Deniz İcra Hukuku alanındaki yeni yasal düzenlemenin ilkelerini, kaynaklarını, gerekçelerini ve sistemini ortaya koymaktır.
Kitaba erişmek için: On İki Levha Yayıncılık

Judicial Control on Standardized Contract Terms and its Potential
Cerrahoğlu Law Firm
In June 2019, at a conference jointly hosted by Istanbul Arbitration Centre (“ISTAC”) and the Banks Association of Turkey, the representatives of a number of Turkish banks expressed their intention to include ISTAC arbitration as the exclusive dispute resolution method in their loan agreements with legal entities. Some of these banks even declared that they have already taken a Board of Directors’ resolution to this effect.
Full Text: Lexology

Third party funding in litigation or arbitration: a look at Turkey’s approach
Paksoy Serdar Paksoy, Simel Sarıalioğlu and Doğuhan Uygun

Access to justice is not always equally achievable for all parties, considering the expenses attached to seeking relief through legal proceedings, in most cases litigation or arbitration. The parties to litigation or arbitration proceedings may not be in a position to cope with advance costs, and most significantly attorney fees. This may be due to financial distress, or a party may prefer not to allocate its available funds to lengthy legal battles. The parties’ desire to retain control of their exposure to loss while proceeding with a dispute resolution process has led them to seek outside financing. The third party funding mechanism enables an impecunious party to pursue a claim thanks to financing provided by a non-party financial institution, in return for a share of the potential dispute resolution proceeds.
Full Text: Lexology

Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri
Lexpera Blog Av. Dr. Onur Kalkan

Ulusal hukuk kültürü, Avrupa Birliği mevzuatı çeşitliliğinde uyumlu ve kullanılabilir bir sistem inşa etme sürecinde büyük bir rol oynar. Hukuk kültürü, sıklıkla tüketici uyuşmazlıklarının çözümü üzerine kurulduğu ve geliştirildiği bir yasal sistemin eşsiz karakteristiğinin bir temeli olarak görülür. Ulusal perspektiften bakılması uyuşmazlık çözümünde, ADR (Alternative Dispute Resolution) veya CDR (Consumer Dispute Resolution, Tüketici Uyuşmazlık Çözümü) modellerinin neden çeşitli yöntemlere sahip olduğunun anlaşılmasına yardımcıdır. Uyuşmazlık çözümüne kültürel yaklaşım, tüketicinin bir ADR modelinden temel beklentilerinde ve bu modeli kabullenmesinde kilit bir rol oynar.
Full Text: Lex Pera BlogRevision to International Commercial Terms: Incoterms® 2020
Erdem & Erdem / Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

The Incoterms® 2020, which will take effect as of 1 January 2020, offers a more simple and clearer presentation of all the Rules, enabling users to more easily choose the Incoterms Rule that best suits their sales contract. The horizontal presentation of the Rules, which is included for the first time in the Incoterms, will also assist users in choosing the best Incoterms rule for their commercial requirements, as they will be able to differentiate between each Rule more easily. Changes in terms of contents of the Rules are an outcome of the diligent and extensive work of the ICC and the Drafting Group, which are intended to accurately fit the current needs of traders.
Full Text: Erdem & Erdem

M&A structures and regulation in Turkey
Turunç / Esin Çamlıbel and Kerem Turunç

The preference for international arbitration and foreign governing law is often motivated by the fact that certain customary terms such as tag-along rights, drag-along rights, and rights of first offer and refusal are of questionable enforceability under Turkish law, and most Turkish courts do not have extensive experience with such terms and clauses or with cross-border M&A documentation in general.
Full Text: Lexology

Enforcement of Foreign Judgments 2020 In Turkey
Gün + Partners / Pelin Baysal and Beril Yayla Sapan

Representing jurisdictions worldwide, this new volume in the Getting The Deal Through series offers expert analysis of the key issues relating to the enforcement of foreign judgments.
Full Text: Gün + Partners

Construction Arbitration in Turkey
Paksoy / Serdar Paksoy and Simel Sarıalioğlu

Construction is a significant driving force for the Turkish economy and the government puts the utmost effort into maintaining growth in the construction industry, and into fostering it further. Applicable legislation is being adapted in order to keep up with the ever-changing dynamics of the industry. As arbitration is by far the preferred dispute resolution mechanism of both domestic and international actors of construction industry, providing an arbitration-friendly jurisdiction, which is in line with the global trends, is the main objective of both the government and the lawmakers. Despite the controversial decisions referred to above, their number is negligible in comparison to pro-arbitration decisions and the Court of Cassation’s positive approach grows stronger. All in all, it is safe to say that Turkey is rapidly evolving into an international hub for not just construction disputes but for general commercial disputes.
Full Text: GAR - The Guide to Construction Arbitration - Third Edition

İnşaat Sektöründe Tahkim
Erdem & Erdem / Av. Mehveş Erdem

Milletlerarası Ticaret Komisyonu (“MTO”) uygulamada kullanılabilecek, faydalı araçlar ve teknikler sunmak amacıyla inşaat sektöründe tahkime ilişkin ilk raporunu 2001 yılında yayınladı. 1 Mart 2017 tarihinden itibaren yürürlükte olan yeni MTO Tahkim Kuralları ile inşaat sektöründeki güncel gelişmeleri yansıtmak amacıyla MTO Tahkim Komisyonu 2019 yılında raporunu revize ederek, İnşaat Sektöründe Tahkim Raporu’nu (Construction Industry Arbitrations: Recommended Tools and Techniques for Effective Management of Arbitrations) (“Rapor”) yayınladı.
Tam Metin: Erdem & Erdem Hukuk Postası

HMK Çerçevesinde Hakem Kararlarına Karşı İptal Davası Sebepleri
Elmadağ Avukatlık / Av. Güniz Çiçek
Sözleşmelerine Tahkim Şartı Getiren ya da tahkim sözleşmesi yapan taraflar, aralarında ortaya çıkan veya çıkacak ihtilafların devlet mahkemeleri yerine özel nitelikli hakemlerden oluşan tahkim heyeti tarafından karara bağlanması konusunda anlaşmışlardır. Burada tahkim yolunun seçilmesiyle ideal olan, artık tarafların seçmiş olduğu hakemlerden oluşan tahkim heyeti kararına güven ilkesine bağlı olarak tahkim kararından sonra yeni bir kanun yoluna gidilerek yargılama sürecinin uzamasının önüne geçilmesi olmalıdır.
Tam Metin: Elmadağ Notes

TKYD Şirket Genel Sekreterleri Eğitimi
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 6 Aralık Cuma günü verilecek eğitimin öncelikli hedef kitlesi; hukuk müşavirleri, yönetim kurulu raporlamalarını yapanlar, ve CEO Ofisi çalışanlarından oluşuyor. Eğtim programına İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) üyeleri yüzde 20 indirimli olarak katılabilecektir. Kayıt bilgisi verirken ISTA üyesi olduğunuzu iletmeniz yeterlidir.
Program ve Katılım Bilgileri: TKYD